Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani są wnieść do spółki kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 5.000 zł. Przepisy kodeksu handlowego umożliwiają wniesienie kapitału w formie niepieniężnej, np. poprzez wniesienie nieruchomości do spółki, co stanowi tzw. aport. Co ciekawe wkładem może być nie tylko prawo własności do nieruchomości, ale również:

  • udział w prawie własności nieruchomości,
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego.
 
“Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.”

 

Jak wnieść nieruchomość do spółki

 

Nieruchomość do spółki można wnieść na dwa sposoby:

  • w drodze umowy spółki
  • w drodze podwyższenia kapitału zakładowego

 

Zawarcie umowy

 

Wniesienie nieruchomości w drodze umowy spółki następuje na etapie zawarcia spółki. Wnosząc jako kapitał do spółki nieruchomość, w umowie spółki powinny być zawarte szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz o liczbie i wartości nominalnej objętych w zamian udziałów.

Umowa spółki zawarta w formie aktu notarialnego przenosi własność nieruchomości na spółkę, nie jest potrzebne zawarcie odrębnej umowy. Przewiduje ona przeniesienie na spółkę przez wspólnika prawa własności nieruchomości, albowiem wywiera tzw. podwójny skutek (zobowiązująco-rozporządzający). Powyższe nie ma zastosowania do spółki jednoosobowej – tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana.

Umowa może również przewidywać, że wywiera tylko skutek zobowiązujący w zakresie pokrycia udziałów oznaczonym co do tożsamości aportem, wtedy przed złożeniem wniosku o wpis spółki do KRS trzeba zawrzeć dodatkową umowę (również w formie aktu notarialnego), na mocy której prawo własności zostanie przeniesione na spółkę. 

 

 

Podwyższenie kapitału

 

W drugim przypadku, wniesienie aportu jest możliwe już w trakcie istnienia spółki., poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Podwyższenie kapitału jest możliwe co do zasady bez konieczności zmiany umowy spółki lub poprzez jej zmianę. W przypadku podnoszenia kapitału poprzez wniesienie nieruchomości bezpieczniejsze jest dokonanie zmiany umowy spółki, z uwagi na sporne stanowisko sądów. 

Wniesienie nieruchomości do spółki następuje poprzez podjęcie uchwały wspólników, większością co najmniej 2/3 głosów o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i umieszczenie jej w protokole notarialnym. Uchwała powinna szczegółowo określać:

  • przedmiot wkładu niepieniężnego,
  • wspólnika wnoszącego aport,
  • liczbę i wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów.
 

Poza powyższym wspólnik wnoszący aport powinien złożyć oświadczenie o objęciu nowych udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejących udziałów. Oświadczenie również wymaga formy aktu notarialnego. 

Należy pamiętać, że zmiany umowy spółki, dokonuje się w formie aktu notarialnego, co wymaga zmian w KRS.

 

Aport – założenie spółki przez S24

 

Warto podkreślić, że nieruchomości nie można wnieść do spółki na etapie zakładania jej za pośrednictwem  S24. Założenie spółki w tym trybie charakteryzuje się tym, że umowa spółki zawierana jest przy wykorzystaniu wzorca umowy, bez możliwości jego modyfikacji oraz bez udziału notariusza. Nie można nabyć praw do nieruchomości i wnieść jej jako aport do spółki w innej formie niż akt notarialny! W takim przypadku kapitał zakładowy spółki może zostać pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym.

Ale… istnieje możliwość wniesienia nieruchomości na etapie podwyższania kapitału zakładowego, zmieniając umowę w formie aktu notarialnego

 
” 11. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.
 
12. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie aktu notarialnego – także wkładami niepieniężnymi.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *