12 / 100

Umowa (łac. Contractus) to zgodne oświadczenie woli conajmniej dwóch stron, mające na celu postanie, zmianę lub ustnie stosunków prawnyc, ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki.

Sporządzenie pisemnej umowy jest bardzo istotną czynnością między stronami. Jej istnienie ułatwia wyegzekwowanie dochowania jej warunków oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w przypadku niewywiązania się którejkolwiek ze stron. Pisemna umowa jest szczególnie istotna w relacjach między przedsiębiorcami. 

Oferuje pomoc w sporządzaniu m. in. projektów umów:
 • umowa najmu i dzierżawy
 • umowa o dzieło
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa darowizny
 • umowa pożyczki
 • umowa użyczenia
 • umowa sprzedaży 
 • umowa dostawy
 • umowa zlecenia
 • umowa spółki cywilnej
 • umowa spółki jawnej
 • umowa spółki partnerskiej