Postępowanie sądowe o rozwód, separację czy na przykład o ustalenie kontaktów może potrwać miesiącami. Niestety bywa taż, że rodzice mieszkają osobno i nie potrafią porozumieć się w kwestii kontaktów z dzieckiem, co powoduje wiele konfliktów. Jak już wspomniałam w artykule „prawo do kontaktów z dzieckiem”, utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem jak i obowiązkiem, niezależnym od władzy rodzicielskiej. Rodzice niestety zapominają, że najważniejsze jest dobro dziecka, które potrzebuje więzi zarówno z matką, jak i ojcem oraz innymi członkami rodziny. W takich sytuacjach do czasu zakończenia postępowania można wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Co do zasady sąd o zabezpieczeniu kontaktów orzeka po przeprowadzeniu rozprawy, chyba, że zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki wtedy sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron i pełnomocników).

 

Art. 737 Kodeksu postępowania cywilnego 

„Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, powinna ona zostać wyznaczona nie później niż w ciągu miesiąca.”

Od postanowienia o zabezpieczeni kontaktów można się odwołać, składając zażalenie.

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jest wydawane na czas trwania procesu i jest natychmiast wykonalne, czyli od dnia jego wydania strony są zobowiązane do jego przestrzegania, nawet jeśli zostanie złożone zażalenie.  

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów może złożyć każda ze stron, np. wnosząc pozew o rozwód/separację może to zrobić powód, a pozwany w odpowiedzi na pozew o rozwód/separację. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce przy wniosku/odpowiedzi na wniosek o ustalenie kontaktów.

 

Do jakiego sądu złożyć wniosek?

Wniosek o zabezpieczenia kontaktów można złożyć przed wszczęciem lub w trakcie toczącego się postępowania.

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub jego zwykłego pobytu. Sąd Rejonowy będzie również właściwy w toku toczącej się równolegle sprawy w Sądzie Okręgowym.

 

Art. 26 Kodeksu cywilnego

„§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

Jeśli toczy się postępowanie o ustalenie kontaktów, o rozwód lub separację, wtedy należy powołać się na sygnaturę sprawy (jeśli jest znana) i ów wniosek złożyć do sądu, który rozpoznaje sprawę.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać podstawowe jego elementy, tj.:

  • miejscowość i datę; 
  • właściwy sąd;
  • określenie stron postępowania, czyli wnioskodawca/powód (osoba składająca wniosek) i uczestnik/pozwany (druga strona postępowania, przeciwko której składany jest wniosek/pozew, np. rodzic, pod którego stałą pieczą pozostaje dziecko), przedstawicieli procesowych, pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma – „Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem”. w przypadku składania wniosku wraz z pozwem lub innym wnioskiem, należy zamieścić sformułowanie o treści, np.: „wnoszę o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów moich/uczestnika/pozwanego z małoletnim(ą) na czas trwania postępowania, w ten sposób, że ….;
  • wskazanie roszczenia oraz dokładne określenie sposobu zabezpieczenia, wskazując w jaki sposób mają odbywać się kontakty z dzieckiem (w jakie dni, godziny, szczególne okazje, święta, ferie, urodziny, itp.);
  • uzasadnienie, w którym należy określić czemu ma służyć zabezpieczenie i jakimi okolicznościami jest podyktowane;
  • ewentualne wnioski dowodowe;
  • podpis;
  • ewentualne załączniki (np. dowód uiszczenia opłaty od wniosku, odpis pisma).

Należy dołączyć odpis składanego pisma, który zostanie przekazany stronie przeciwnej.

 

Opłata sądowa

 

Wniosek podlega opłacie w kwocie 100 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy danego sądu, wskazany na stronie internetowej sądu.

Jeśli wniosek jest składany wraz z pozew o rozwód, separację nie podlega dodatkowej opłacie 100 zł, np. składając pozew o rozwód należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł, składając pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów opłata również będzie wynosiła 600 zł. Jeśli natomiast wniosek o zabezpieczenie zostanie złożony po złożeniu pozwu lub w odpowiedzi na pozew należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Składając natomiast wniosek o zabezpieczenie kontaktów wraz z wnioskiem o ustalenie kontaktów wskazaną opłatę należy uiścić dodatkowo, czyli 200 zł (100 zł za każdy), chodź w tej kwestii sądy nie przedstawiają jednolitego stanowiska i niektóre praktykują jedną opłatę za oba wnioski.

 

Co w przypadku, kiedy zabezpieczenie nie jest wykonywane właściwie?

 

Jeśli którakolwiek ze stron niewłaściwie wykonuje postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów lub utrudnia jego wykonanie można złożyć do sądu wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem. Jeśli sytuacja nie uległa poprawie należy złożyć do sądu kolejny wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem. Sąd po złożeniu każdego z wniosków przeprowadza postępowanie dowodowe, i w przypadku potwierdzenia przedstawionych okoliczności wydaje postanowienie o nakazaniu zagrożeniu/ nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej na rzecz uprawnionej osoby.

Na każde z tych postanowień przysługuje zażalenie.

 

Jeśli postanowienie sądu nakazujące zapłatę się uprawomocni, staje się ono tytułem wykonawczym, to znaczy, że do jego wyegzekwowania nie trzeba postanowieniu nadawać klauzuli wykonalności.

Wniosek o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu można złożyć wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się z naszą kancelarią pod nr tel.: (+48) 786 421 395 lub pod adres mail: biuro@lewczuk-jakimprawem.pl