Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) nałożyła na Instytucje Obowiązane szereg nowych obowiązków w zakresie podjęcia niezbędnych działań mających na celu ujawnianie, zwalczanie i zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zakres usług obejmuje między innymi:
 
  • weryfikacja podmiotów podlegających obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • analiza niezbędnych procedur jakie dany podmiot zobowiązany jest wdrożyć w związku z obowiązkiem wynikających z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finadsowniu terroryzmu;
  • opracowanie i sporządzenie kompleksowej procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w tym: przeprowadzenie procedury związanej ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, analiza klienta, nawiązanie relacji biznesowych, niezbędne formularze, oświadczenia i klauzule, procedurą anonimowego zgłaszania, rejestracja transakcji, obowiązki pracowników);  
  • pomoc w drożeniu procedury wewnętrznej;
  • dostosowanie procedury do wymogów Nowej Ustawy AML
  • przeprowadzanie szkoleń przedstawicielom Instytucji Obowiązanych;
  • pomoc w ustaleniu i rejestracji Beneficjenta Rzeczywistego.