54 / 100
Zakres usług obejmuje między innymi:
 
 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt tolerowany
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej
 • uzyskanie karty pobytu
 • legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce;
 • uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • uzyskanie statusu uchodźcy w Polsce
 • zezwolenie na pracę
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie podań, wniosków i innych pism urzędowych