Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

 
Jakie warunki musi spełni spełnić cudzoziemiec?

 

 1. posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 3. ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 4. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 5. wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec uzyska także wówczas, jeśli celem jego pobytu na terytorium RP jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie oraz jeśli spełnia łącznie wszystkie warunki, wskazane powyżej w pkt. 1 – 5

 
Jaka forma zatrudnienia?

 

Cudzoziemiec może być zatrudniony na podstawie:

 • umowy o pracę;
 • umowy cywilnoprawnej (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia).

 

Należy pamiętać, że umowa o pracę cudzoziemca musi zostać zawarta na piśmie przed rozpoczęciem pracy, a obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

Forma pisemna wymaga jest rownież w przypadku umów cywilnoprawnych z cudzoziemcem.

 

Dodatkowo przed podpisaniem umowy z cudzoziemcem, od którego wymaga się uzyskania zezwolenia na pracę pracodawca powinien zapewnić cudzoziemcowi możliwość zapoznania się z jej tłumaczeniem na język dla niego zrozumiałym.

 

Ważne !!!

Brak zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej, podobnie jak zaniżenie wynagrodzenia należnego obcokrajowcowi na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenia naraża pracodawcę na grzywnę nawet do 30 000 zł.

 
Jak uzyskać zezwolenie?
 
Aby uzyskać zgodę na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec musi złożyć wniosek do Wojewody właściwego ze względu na miejsce jego stałego pobytu.

W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia od takiej decyzji przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców. Odwołanie powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej decyzji

 
Kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia?

 

Pracę cudzoziemiec może wykonywać bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, jeśli posiada na terytorium RP:

 • status uchodźcy;
 • ochronę uzupełniającą;
 • zezwolenie na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • zgodę na pobyt tolerowany lub
 • korzysta z ochrony czasowej w Polsce;
 • ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej i posiada ważne zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

 

oraz w przypadku obcokrajowców:

 • posiadających ważną Kartę Polaka;
 • małżonków obywatela polskiego (jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP udzielone w związku z zawarciem małżeństwa);
 • studentów studiów stacjonarnych odbywanych w RP lub uczestnikami odbywanych w Polsce stacjonarnych studiów doktoranckich (zwolnienie nie obejmuje studentów studiów niestacjonarnych – zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych itp.);
 • absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych, działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych (szkołą ponadgimnazjalną jest, np. liceum, technikum i szkoła policealna; zwolnienie nie obejmuje absolwentów studiów niestacjonarnych – zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych itp.);
 • nauczycieli języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;
 • sportowców wykonujących, do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski w związku z zawodami sportowymi .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *