Często klienci zadają mi pytanie czy można kopiować dokumenty tożsamości przeprowadzając procedurę AML w instytucji obowiązanej.  Zacznijmy od tego, że tutaj zderzają się przepisu RODO z przepisami ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czy można kopiować dokument tożsamości?

 
“2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), lub
osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
(…),
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym”
 

W skrócie

 
Jak widać ustawowa definicja jest dość obszerna. W najprostszym skrócie beneficjentem rzeczywistem jest osoba fizyczna (ZAWSZE), która sprawuję faktyczną kontrolę, władztwo nad spółką, wynikającą z możliwości prawnych lub faktycznych. Natomiast sposób ustalenia go zależy przede wszystkim od rodzaju spółki.

UWAGA!

Pamiętaj, że ustalając beneficjenta rzeczywistego zawsze należy szukać osoby fizycznej. NIE może nim być osoba prawna (np. spółka, fundacja czy stowarzyszenie).

 

A jak to wygląda w praktyce?

 
W praktyce ustalając beneficjenta rzeczywistego w spółce komandytowej nie należy brać pod uwagę liczby posiadanych udziałów.
W sp. k. istnieją dwa rodzaje wspólników – komplementariusz jak i komandytariusz. Każdy z nich musi wyrazić zgodę w ważnych sprawach spółki (tzw. przekraczający zwykły zarząd). Spółkę reprezentuje więc każdy ze wspólników i ma nad nią faktyczne władztwo. Tym samym każdy ze wspólników jest beneficjentem rzeczywistym – komandytariusz i komplementariusz.

 

Na przykład…

 

Sp. k. XYZ posiada dwóch wspólników – komplementariusza i komandytariusza, który wniósł wkład – komplementariusz – 5000 zł, a komandytariusz tzw. sumę komandytową również w wysokości 5000 zł.
Beneficjentem rzeczywistym w tej spółce będzie każdy ze wspólników. Nie będziemy w tym artykule wyjaśniać różnicy między wspólnikami bo nie ma to znaczenia dla ustalenia beneficjenta rzeczywistego (UBO) jednak należy pamiętać, że każdym przypadku mogą zaistnieć wyjątki od reguły.
 

 

Więcej o obowiązkach związanych z rejestracją w CRBR, m. in.:

  • w jakim terminie dokonać rejestracji,
  • kto jest odpowiedzialny za rejestrację
  • jakie dane zgłosić
  • gdzie dokonać zgłoszenia
  • sankcje w przypadku zaniechania zgłoszenia

    przeczytasz TUTAJ.

Chcesz uzyskać specjalistyczną wiedzę i zostać Certyfikowanym Specjalistą ds. Beneficjenta Rzeczywistego? – Zapisz się na szkolenie (TUTAJ)

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.

Partner

Zaufali nam

Generali AML
rednet AML
BFG AML

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *