Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawą AML) sp. z o. o. zobligowana jest do zgłoszenia jej beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W związku z tym obowiązkiem niezbędne jest ustalenie kim jest ten tajemniczy beneficjent w strukturach spółki. Praktyka często pokazuje, że choćby się mogła wydawać, nie zawsze jest to takie proste. 

 

Zacznijmy od tego kim jest beneficjent rzeczywisty…

 
“2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), lub
osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
(…),
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym”
 

W skrócie

 
Jak widać ustawowa definicja jest dość obszerna. W najprostszym skrócie beneficjentem rzeczywistem jest osoba fizyczna (ZAWSZE), która sprawuję faktyczną kontrolę, władztwo nad spółką, wynikającą z możliwości prawnych lub faktycznych. 


UWAGA!

Pamiętaj, że ustalając beneficjenta rzeczywistego zawsze należy szukać osoby fizycznej. NIE może nim być osoba prawna (np. spółka, fundacja czy stowarzyszenie).

 

Jak to wygląda w praktyce

 
W praktyce ustalając beneficjenta rzeczywistego w sp. z o. o. należy brać pod uwagę liczbę posiadanych udziałów. Jeśli w ten sposób nie można ustalić beneficjenta, należy za niego uznać kadrę kierowniczą wyższego szczebla, czyli członków zarządu.

 

Na przykład…

 
Przykład nr 1. 

Sp. z o. o. XYZ posiada dwóch wspólników o równych udziałach po 50%.
Beneficjentem rzeczywistym w tej spółce będzie każdy ze wspólników – posiadają powyżej 25% udziałów.


Przykład nr 2.

Sp. z o. o. ZYX posiada 5 wspólników o równych udziałach po 20%.

Beneficjentem rzeczywistym w tej spółce będą członkowie zarządu – każdy ze wspólników posiada mniej niż min. 26% udziałów (nie więcej niż 25%).

 

Przykład nr 3.

Wspólnikami sp. z o. o. ZX są: Adam A. posiadający 20% udziałów oraz POL sp. z o. o. posiadająca 80%, w której jedynym wspólnikiem jest  Anna A. posiadająca 100% udziałów.

Beneficjentem rzeczywistym tej spółki będzie Anna A., która posiada 80% pośrednich udziałów (100% z 80%). 

 

Więcej o obowiązkach związanych z rejestracją w CRBR, m. in.:

  • w jakim terminie dokonać rejestracji,
  • kto jest odpowiedzialny za rejestrację
  • jakie dane zgłosić
  • gdzie dokonać zgłoszenia
  • sankcje w przypadku zaniechania zgłoszenia

    przeczytasz TUTAJ.

Chcesz uzyskać specjalistyczną wiedzę i zostać Certyfikowanym Specjalistą ds. Beneficjenta Rzeczywistego? – Zapisz się na szkolenie (TUTAJ)

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.

Partner

Zaufali nam

Generali AML
rednet AML
BFG AML