Kiedy już założysz spółkę z o. o., o czym przeczytasz tutaj, powinieneś ją zarejestrować  w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Od 1 lipca 2021 r. spółkę możesz zarejestrować wyłącznie w formie elektronicznej – w systemie S24 lub na Portalu Rejestrów Sądowych. Wniosek o rejestrację przesłany w formie papierowej nie zostanie już rozpatrzony i zostanie zwrócony.

 

Rejestracja w systemie S24
 

Spółkę z o. o. można zarejestrować na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna, w systemie S24. Dokonuje się jej, jeśli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym samym systemie. 

 

WAŻNE!

Nie złożysz wniosku o wpis do KRS za pośrednictwem systemu S24, jeśli nie zawarłeś umowy spółki w ten sam sposób.

 

Po zalogowaniu do portalu S24 należy wejść w zakładkę “Moje przedsiębiorstwa” i wybrać spółkę, która została założona.

Wniosek znajduje się w zakładce „Wnioski” – „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców-spółka z o. o. przy wykorzystaniu wzorca umowy”. Następnie należy uzupełnić informacje o spółce, większość danych zostanie jednak automatycznie pobrana z umowy spółki. Wypełniony wniosek powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Dodatkowo do wniosku należy załączyć umowę spółki oraz:

  • listę wspólników;
  • uchwałę w sprawie prokury;
  • oświadczenie o udzielonym pełnomocnictwie do złożenia wniosku;
  • oświadczenie o wniesieniu kapitału;
  • pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki;
  • uchwałę o powołaniu pełnomocnika spółki.

 

Wskazane powyżej dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty” w systemie S24, które również powinny zostać podpisane podpisami elektronicznymi przez wszystkich członków zarządu. 

Watro zaznaczyć, że nie trzeba się martwić o określenie sądu właściwego we względu na siedzibę spółki – system sam wygeneruje taką informację.

 

Rejestracja na Portalu Rejestrów Sądowych

 

Wniosek o rejestrację spółki z o. o. w KRS składa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Z tej formy rejestracji można skorzystać, jeśli umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego u notariusza. Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę https://prs.ms.gov.pl, a następnie zalogować się w zakładce „e-formularze KRS”.

rejestracja spółki PRS

 

Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „Wnioski o rejestrację” – „przejdź do wniosku”.

rejestracja spółki PRS

 

Następnie należy wybrać formę prawną podmiotu przechodząc do zakładki „Spółki”…

rejestracja spółki PRS

 

… i wybrać zakładkę „spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”.

rejestracja spółki PRS

 

Kolejnym krokiem jest wskazanie wnioskodawcy i/lub danych pełnomocnika procesowego.

rejestracja spółki PRS

 

Następnie należy zaznaczyć, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości od cudzoziemców.

rejestracja spółki PRS

 

Po rozwinięciu zakładki “Treści wniosku – podstawowa” wyświetlą się dane jakie należy podać, tj. dane podmiotu, sąd, informacje o umowie, pozostałe informacje, informacja o kapitale, organ reprezentacji oraz przedmiot działalności. 

rejestracja spółki PRS
rejestracja spółki PRS
rejestracja spółki PRS
rejestracja spółki PRS

 

Po wpisaniu wszystkich powyższych danych możemy przejść do zakładki “Treść wniosku – uzupełnienie“, gdzie możemy wpisać informacje o wspólnikach, organie nadzoru, prokurentach, oddziałach oraz o sposobie powstania podmiotu. 

Niezbędne jest dodanie załączników, co można zrobić w zakładce “Załączniki“.

Przechodząc do zakładki „załączniki” – „Umowa spółki” – „Dodaj”, wystarczy wpisać “Numer aktu notarialnego CREWAN“, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Korzystając z przycisku “Sprawdź poprawność” dostępnego w panelu “Działania” można sprawdzić poprawność jego wypełnienia. Jeżeli formularz jest kompletny i poprawnie wypełniony można podejrzeć wniosek w formacie, w jakim zostanie on wysłany do sądu rejestrowego, wybierając przycisk “Pokaż wniosek“. Poprawnie wypełniony wniosek jest gotowy do podpisania i opłacenia. 

Na zakończenie wniosek należy podpisać przez wszystkich członków zarządu.

 

Jakie koszty?

 

Rejestrując Spółkę z o. o. za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych opłata za złożenie wniosku wynosi 500 zł. W tym przypadku samodzielnie należy dokonać płatności wskazując właściwy sąd ze względu na miejsce siedziby spółki (tutaj znajdziesz siedziby i obszary właściwości wydziałów gospodarczych KRS).

W przypadku rejestracji Spółki z o. o. w rejestrze przedsiębiorców KRS za pośrednictwem systemu S24 opłata za wpis wynosi 250 zł, która zostaje pobrana elektronicznie przez system ePłatności, w trakcie rejestracji spółki. Rachunek bankowy właściwego sądu zostanie wygenerowany przez system.

Na wskazanych powyżej opłatach się nie kończy. Poza tym zależy dokonać płatności w wysokości 100 zł tytułem ogłoszenia pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wskazaną kwotę należy wpłacić składając wniosek o rejestrację na rachunek bankowy sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *