1. Określenie celu fundacji

 

Cel fundacji określa fundator w akcie fundacyjnym. Fundator nie ma jednak swobody w określaniu celu fundacji i jest związany ustawą o fundacjach. Zgodnie z jej zapisami cel fundacji powinien spełniać łącznie nastepujące warunki:

  • być zgodny z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mieć charakter społecznej lub gospodarczej użyteczności.

 

Fundacja może spełnić jednocześnie kilka celów, dlatego też fundator nie jest ograniczony do wybrania wyłącznie jednego. 

Możliwa jest rownież zmiana celu fundacji, jednak należy pamiętać, że wymaga to zmiany statutu fundacji oraz umieszczenia takiej możliwości i warunków zmiany w statucie. W przeciwnym wypadku będzie to niemożliwe.

 

Art. 1 Ustawy o fundacjach

„Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

 

2. Akt fundacyjny

 

Aktem fundacyjnym, inaczej zwanym aktem założycielskim jest dokumentem zawierającym oświadczenie woli fundatora zmierzającym do ustanowienia fundacji. Akt fundacyjny powinien określać cel fundacji oraz majątek, jaki fundator przeznacza na realizację tego celu (mogą to być: pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji)

 

Akt fundacyjny powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Forma ta nie jest wymagana jeśli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

 

Możliwe jest odwołanie aktu fundacyjnego, lecz do momentu wpisu fundacji do KRS. Oświadczenie o odwołaniu aktu wymaga formy aktu notarialnego.

 

3. Statut fundacji

 

Statut fundacji jest podstawowym dokumentem fundacji, który określa zasady jej funkcjonowania, nazwę i siedzibę, majątek, cele oraz sposoby ich realizacji, a także sposób zaciągania zobowiązań majątkowych. Statut fundacji może być uchwalony również po zarejestrowaniu fundacji w KRS.

Fundator może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, w zakresie uchwalenia statutu.

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej. Fundator może również w akcie fundacyjnym określić, że statut zostanie napisany i uchwalony np. przez zarząd fundacji.

 

4. Rejestracja fundacji w KRS

 

Od 1 lipca 2021 r. fundację można zarejestrować w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych za pomocą dostępnych formularzy

lub

w tradycyjnej formie papierowej, poprzez wypełnienie i i wydrukowanie formularzy oraz przesłanie/dostarczenie osobiście ich na adres właściwego miejscowo sądu rejestrowego KRS.

 

Wnioski jakie należy wypełnić to:

KRS-W20 – Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

Wnioski są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

 

5. Rejestracja w CRBR

 

Od 31 października 2021 r. fundacje zostały objęte obowiązkiem wpisania ich do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten należy dokonać w terminie 7 dni od dnia jej rejestracji w KRS. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

 

Jakie opłaty?

 

Opłata u notariusza – wysokość taksy jest uzależniona od kwoty, jaką fundator włoży w założenie fundacji. 

250 zł – opłata sądowa.

 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *