Kupiłeś towar, chcesz go zwrócić lub zareklamować, ale orientujesz się, że nie masz paragonu. Ale czy na pewno go potrzebujesz?

Przepisy prawa przewidują możliwość zwrotu zakupionego towaru od przedsiębiorcy. Można to zrobić na podstawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny lub na podstawie reklamacji.

 
ODSTĄPIENIEM OD UMOWY bez podania przyczyny
 

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zakupionego towaru w sklepie stacjonarnym jest to możliwe wyłącznie jeśli dana firma przewidziała to w swoich wewnętrznych procedurach. Przedsiębiorca nie ma obowiązku przyjąć nieuszkodzonego towaru.

Inaczej wygląda sytuacja dokonując zakupu na odległość, czyli na przykład przez Internet. W takim przypadku możesz dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z tym że jeśli umowa przewiduje wydanie przez przedsiębiorce rzeczy – od dnia jej odjęcia w posiadanie (dostarczenia). Oczywiście przedsiębiorca może wskazać dłuższy termin na zwrot towaru, nie może on być jednak krótszy niż ustawowy. Odstępując od umowy uważa się ją za niebyłą.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

OBOWIĄZKI KONSUMENTA

 

W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym każdy przedsiębiorca wprowadza własne, wewnętrzne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy. Przy zakupie dokonanym na odległość odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Ustawa nie narzuca obowiązku złożenia oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej, zatem może to być forma ustna lub dokumentowa (np. wiadomość mail, SMS, wiadomość na komunikatorze, etc.). Bardziej praktyczną i bezpieczniejszą formą jest wysłanie takiego oświadczenia na piśmie. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić, jak już wyżej wskazałam, w terminie 14 dniNastępnie konsument powinien zwrócić towar przedsiębiorcy, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument nie uczyni tego w przepisowym czasie, odpowiada przed przedsiębiorcą za skutki swojej zwłoki, ale opóźnienie zwrotu nie wpływa na skuteczne rozwiązanie umowy.

Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

 

Sprzedawca musi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia –zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Należy jednak zaznaczyć, że zwrot kosztów przesyłki następuje jedynie do wysokości najtańszej, oferowanej opcji. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością).

 

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, jeżeli  łącznie zachodzą następujące okoliczności:

  • umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy,
  • gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

Przedsiębiorca, który dopuszcza złożenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, np. przez stronę internetową, jest dodatkowo zobligowany do potwierdzenia jego otrzymania.

Warto wiedzieć, że jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, termin na zwrot w takim przypadku wynosi 12 miesięcy.

 

reklamacja

 

Jeśli towar ma wadę konsument może dokonać zwrotu na podstawie reklamacji, w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

“§  1.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§  2.  Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.”

 

Składając reklamację konsument może żądać jednego z czterech poniższych działań:

  • wymiany towaru na nowy,
  • naprawy towaru,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy – jeśli wada jest istotna.

 

Pamiętaj, że to konsument decyduje z jakim żądaniem występuje. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w sposób prawnie przewidziany. Pod uwagę mogą być brane takie okoliczności jak łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru lub na przykład charakter wady – czy jest ona istotna.

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wady sprzedanego towaru przez 2 lata od dnia jego wydania. Konsument natomiast może ujawnioną wadę zgłosić w ciągu 1 roku od dnia ujawnienia wady.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie, tak samo jak w przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej. 

 

Pamiętaj jednak, że sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, w przypadku na przykład kiedy towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Reklamację w takim przypadku umożliwia ujawnienie innej, nieznanej wcześniej konsumentowi wadzie.

 
Z paragonem czy bez?

 

Jak już wiemy jakie mamy prawa jako konsument, związane ze zwrotem towaru, pozostaje odpowiedzieć na pytanie czy możemy dokonać tego zwrotu bez przedłożenia paragonu? Odpowiedź brzmi TAK, o ile posiadamy inny dowód zakupu (np. dane na rachunku bankowym, dokument gwarancji, faktura) lub możemy w inny sposób wykazać, że do zawarcia umowy doszło (korespondencja, osoba/y obecne przy transakcji, etc.). Należy pamiętać, że w takiej sytuacji to na kupującym leży obowiązek udowodnienia, że umowa została zawarta.

Pamiętaj jednak, że w przypadku sklepu stacjonarnego, jeśli przedsiębiorca przewidział w swoim regulaminie zwrot towaru, może on określić warunki takiego zwrotu, w tym obowiązek przedłożenia paragonu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *