1. Czego dotyczy zmiana?

 
Od 1 stycznia 2022 r. od wynagrodzenia brutto wypłacanego członkom zarządu należy opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki wynosi 9%. Obowiązek ten dotyczy również członków rady nadzorczy, prokurentów czy komisji rewizyjnej.  
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania.

Z obowiązku zwolnieni są członkowie zarządu, którzy podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych za granicą, nawet jeśli wykonują obowiązki na terenie Polski. Jednak w tej sytuacji sprawa wymaga dokładnej analizy.

Art. 66 ust. 1 pkt 35a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

„Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają (…) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

 

2. Czy wspólnicy również muszą płacić ZUS? 

 

W przypadku wspólników spółki z o. o. ustawodawca nie dokonał żadnych zmian. W dalszym ciągu wspólnicy są zwolnieni z opłacania składek ZUS. W ich przypadku jest to decyzja dobrowolna.

Sytuacja wspólnika w jednoosobowej spółce z o. o . również nie uległa zmianie – taki wspólnik, tak jak do tej pory, musi opłacać pełne składki na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Nie mógł i nie może korzystać z ulgi na start, ani z preferencyjnych składek ZUS.

 

3. Zgłoszenie do ZUS

 

Wszelkie obowiązki wiązane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywają na spółce, jako podmiocie wypłacającym wynagrodzenie. Członka zarządu oraz każdą inną wskazaną wyżej osobę, której wypłacane jest wynagrodzenie należy zgłosić do ubezpieczenie zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten powinien być spełniony w ciągu 7 dni od dnia powstania tytułu do ubezpieczenia.

Obowiązek  zgłoszenia do ZUS powstaje dopiero w momencie wypłaty wynagrodzenia za pełnioną funkcję w drodze powołania.

 

4. A może jest rozwiązanie w tej sytuacji?

 

Należy zaznaczyć, że obowiązek opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje jedynie w momencie wypłaty wynagrodzenie członków zarządu, a nie z samego faktu pełnienia tej funkcji. Jeśli więc nie przewidujecie wypłaty wynagrodzenia i wszelkie środki przeznaczacie na rozwój spółki, nie macie obowiązku płacenia składki zdrowotnej oraz zgłaszania członków zarządu do ZUS.

Drugim rozwiązaniem jest:

Art. 176 Kodeksu spółek handlowych

„§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.”

 
Wskazany przepis umożliwia wypłatę wynagrodzenia wspólnikom za wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Dokładne określenie świadczeń jakie ma pełnić każdy ze wspólników oraz warunki wypłaty wynagrodzenia powinny zostać określone w umowie spółki. Dlatego też warto rozważyć taki zapis na etapie zawiązania spółki lub rozważyć zmianę umowy spółki już istniejącej. 
 
Należy pamietać, że zapis ma zastosowanie wyłącznie do wspólników spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *