Zawieszenie funkcjonariusza w czynnościach służbowych może być obligatoryjne lub fakultatywne. W artykule dowiesz się jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby zawieszenie funkcjonariusza było możliwe.

 

Funkcjonariusze Policji

Art. 39 Ustawy o Policji
 
1. Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego – na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.
2. Policjanta można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby – na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2a. W razie wniesienia przeciwko policjantowi aktu oskarżenia określonego w art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego.”

Funkcjonariusze Straży Granicznej

Art. 43 Ustawy o Straży Granicznej 
 
“1. Funkcjonariusza zawiesza się w czynnościach służbowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w razie jego tymczasowego aresztowania lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne. Jeżeli okres tymczasowego aresztowania jest dłuższy niż 3 miesiące, zawieszenie ulega z mocy prawa przedłużeniu do czasu zakończenia tymczasowego aresztowania.
2. Funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego albo przestępstwo skarbowe nieumyślne lub postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby – na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2a. W razie wniesienia przeciwko funkcjonariuszowi aktu oskarżenia określonego w art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego.”

Zawieszenie Obligatoryjne

 
Zawieszenie obligatoryjne oznacza, że funkcjonariusz zostaje bezwględnie zawieszony w czynnościach służbowych w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek.
Ma to miejsce jeśli:
  • zastosowane zostanie tymczasowe aresztowanie wobec funkcjonariusza 
  • wszczęto wobec funkcjonariusza postępowanie karne
– w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 

Zawieszenie fakultatywne


Przez zawieszenie fakultatywne należy rozumieć, że funkcjonariusza można zawiesić, ale decyzja o zawieszeniu jest uzależniona jedynie od woli właściwego przełożonego. Zazwyczaj decyzja taka jest podyktowana okolicznościami danej sprawy.

Może to jednak nastąpić, jeśli:

  • wszczęto przeciwko funkcjonariuszowi postępowanie karne w sprawie o przestępstwo nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego albo przestępstwo skarbowe nieumyślne
  • wszczęto przeciwko funkcjonariuszowi postępowanie dyscyplinarne 

– jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby

Warto zwrócić uwagę, że zawieszenia zarówno obligatoryjnego jak i fakultatywnego nie można podjąć jeśli funkcjonariusz popełnił przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (z art. 157 § 2 i 3 k.k., art. 212 k.k., art. 216 k.k. i art. 217 k.k.). Nie można również obligatoryjnie zawiesić funkcjonariusza jeśli popełnił przestępstwo nieumyślne.

 

Okres zawieszenia funkcjonariusza

 

Obligatoryjnie funkcjonariusza zawiesza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Termin ten ulega przedłużeniu jeśli zastosowane wobec funkcjonariusza tymczasowe aresztowanie jest dłuższe niż 3 miesiące – do czasu jego zakończenia.

Fakultatywnie funkcjonariusza zawiesza się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego.

 

Droga odwoławcza


Funkcjonariusz od decyzji o zawieszeniu lub od decyzji o przedłużeniu zawieszenia w czynnościach służbowych może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, odwołać się do Komendanta Głównego Policji (Straży Granicznej), jeśli decyzja została wydana przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego), Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanta szkoły policyjnej, 

oraz analogicznie:

Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Komendanta Oddziału, Komendanta Ośrodka Szkolenia i Komendanta Ośrodka Straży Granicznej.

Jeśli decyzję wydał komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji odwołanie wnosi się do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. 

Na decyzję wydaną przez Komendanta Głównego odwołanie należy złożyć do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jeżeli decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub decyzję o przedłużeniu okresu zawieszenia w czynnościach służbowych wydał minister właściwy do spraw wewnętrznych, odwołanie nie przysługuje. Funkcjonariusz może zwrócić się natomiast z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Organ odwoławczy rozpoznaje odwołanie w drodze decyzji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy. 


Uwaga!

Wniesienie odwołania od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub od decyzji o jego przedłużeniu nie wstrzymuje wykonania tych decyzji.

 

Wygaśnięcie decyzji o zawieszeniu

 
Wygaśnięcie decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych następuje z mocy prawa w przypadku:
  • upływu terminu określonego w decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych, jeżeli zawieszenia nie przedłużono do czasu ukończenia postępowania karnego;
  • prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
  • zwolnienia funkcjonariusza ze służby;
  • śmierci lub zaginięcia Policjanta (wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza SG).
 
Decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych uchyla się w przypadku ustania przesłanek:
  • wskazujących na celowość zawieszenia, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy o Policji art. 43 ust. 2 Ustawy o SG (zawieszenie fakultatywne);
  • które były podstawą przedłużenia okresu zawieszenia.
 
 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *