Prostą spółkę akcyjną (P.S.A.), o której przeczytasz tutaj, można zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na dwa sposoby – w systemie S24 lub na Portalu Rejestrów Sądowych. Jakie są zatem różnice?

 

Rejestracja w systemie S24
 

Prostą spółkę akcyjną można zarejestrować na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna, w systemie S24. Dokonuje się jej, jeśli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym samym systemie. Należy więc zacząć od zawarcia umowy spółki, wchodząc na adres strony wskazany powyżej i uprzednio dokonując rejestracji (jeśli nie mamy zarejestrowanego konta). Po zarejestrowaniu wchodzimy w zakładkę „Moje przedsiębiorstwa”, a następnie „Dodaj przedsiębiorstwo”. Po uzupełnieniu danych należy wejść w zakładkę „Dokumenty” – „Nowy dokument”. Tym sposobem dochodzimy do listy dokumentów, w której znajduje się „Umowa Prostej Spółki Akcyjnej”. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu zamieszczonego wzorca i opatrzeniu jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich założycieli.

Należy jednak pamiętać, że korzystając z takiej formy umowa ogranicza się do zamieszczonego wzorca. Ponadto na pokrycie akcji pierwszej emisji, spółki zakładanej w trybie S24, wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. 

 

WAŻNE!

Nie złożysz wniosku o wpis P.S.A. do KRS za pośrednictwem systemu S24, jeśli nie zawarłeś umowy spółki w ten sam sposób.

 

 

WAŻNE! 

Po zawarciu umowy w systemie S24 masz 7 dni na złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS. W przeciwnym razie umowa ulega rozwiązaniu i konieczne będzie zawarcie nowej umowy.

 

 

Wniosek znajduje się w zakładce „Wnioski” – „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców-prosta spółka akcyjna”. Wypełniony wniosek powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów.

 

 

Dodatkowo do wniosku należy załączyć:

  • umowę spółki;
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu/radę dyrektorów o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wkładów przeznaczonych na kapitał akcyjny;
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu/radę dyrektorów, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;
  • dowód ustanowienia członków organów/rady dyrektorów z wyszczególnieniem składu osobowego – jeśli ich powołaniu nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki;
  • adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu/rady dyrektorów;
  • podpisaną przez wszystkich członków zarządu/radę dyrektorów listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii objętych akcji przez każdego z nich.

 

Wskazane powyżej dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty” w systemie S24, które również powinny zostać podpisane podpisami elektronicznymi przez wszystkich członków zarządu lub radę dyrektorów. 

Watro zaznaczyć, że nie musisz się martwić o określenie sądu właściwego we względu na siedzibę spółki – system sam wygeneruje taką informację.

 

Rejestracja na Portalu Rejestrów Sądowych

 

Drugim sposobem na zarejestrowanie P.S.A. jest złożenie wniosku za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Z tej formy rejestracji możesz skorzystać, jeśli umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego u notariusza. Aby złożyć wniosek musisz wejść na stronę https://prs.ms.gov.pl, a następnie zalogować się w zakładce „e-formularze KRS”. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „Wnioski o rejestrację” – „przejdź do wniosku” i wypełnić wniosek krok po kroku.

Wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu lub radę dyrektorów.

Należy zaznaczyć, że składając wniosek w tej formie, nie trzeba załączać umowy spółki zawartej przed notariuszem. Przechodząc do zakładki „załączniki” – „Umowa spółki” – „Dodaj”, wystarczy wpisać numer aktu notarialnego który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

 

Jakie koszty?
 

 

W przypadku rejestracji P.S.A. w rejestrze przedsiębiorców KRS za pośrednictwem systemu S24 opłata za wpis wynosi 250 zł, która zostaje pobrana elektronicznie przez system ePłatności, w trakcie rejestracji spółki. Rachunek bankowy właściwego sądu zostanie wygenerowany przez system.

 

Rejestrując P.S.A. za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych opłata za złożenie wniosku wynosi 500 zł. W tym przypadku samodzielnie należy dokonać płatności wskazując właściwy sąd ze względu na miejsce siedziby spółki (tutaj znajdziesz siedziby i obszary właściwości wydziałów gospodarczych KRS).

Na wskazanych powyżej opłatach się nie kończy. Poza tym zależy dokonać płatności w wysokości 100 zł tytułem ogłoszenia pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wskazaną kwotę należy wpłacić składając wniosek o rejestrację na rachunek bankowy sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.