Sporządzając umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musimy wskazać rodzaj działalności spółki. W tym celu wpisywane są kody PKD. Ale czy liczba wpisanych do umowy kodów jest ograniczona? Czy wszystkie kody można wpisać?

Art. 157 § 1 Kodeksu spółek handlowych

“§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
6)czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.”

Co na to prawo?

 

Przepisy prawa milczą w tej kwestii. Co do zasady nie ma więc  prawnych ograniczeń dotyczących liczby wpisanych w umowie spółki z o. o. kodów PKD. 

 

Istnieją jednak wyjątki

 

Obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają wpisanie niektórych kodu PKD z dwóch powodów:

 1. Spółka z o. o. nie jest właściwą formą dla niektórych rodzajów działalności;
 2. Obowiązek uzyskania zezwolenia lub koncesji.

 

Zakazane kody PKD dla spółki z o. o.

 

Spółka z o. o. nie jest właściwą formą dla niektórych przedmiotów działalności, co oznacza, że nie można ich prowadzić w tej formie. Zostały oznaczone następującymi kodami:

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego;
 • PKD 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie;
 • PKD 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe;
 • PKD 65.20.Z – Reasekuracja;
 • PKD 65.30. Z – Fundusze emerytalne;
 • PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99.00.Z – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Zakreślenie takiego kodu PKD spowoduje, że wniosek o rejestrację spółki zostanie odrzucony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Jednak wpisując je za pośrednictwem portalu S24 nie zostaną one zweryfikowane.

 

Zezwolenie lub koncesja

 

Rodzaj niektórych działalności wymaga uzyskania zezwoleń lub koncesji (tzw. działalność regulowana). W takim przypadku bez uzyskania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej nie możemy prowadzić i wpisywać takiego przedmiotu działalności, chyba że możliwe jest ich uzyskanie po zawarciu umowy spółki. Dobrym rozwiązaniem będzie wpisanie w treści umowy stosownego zapisu, np.:

“Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosowanej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowanej koncesji lub zezwolenia.”

Informacje dotyczące uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej znajdziesz tutaj.

Wpis do KRS – tylko 10 kodów

 

O ile w umowie spółki nie jesteśmy ograniczeni liczbą kodów PKD, o tyle składając wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS nie możemy ich wpisać więcej niż 10. 

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie ilości kodów PKD wpisanych w KRS nie wpływa na ograniczenie przedmiotu działalności spółki, jaką wpisaliśmy w umowie.  

Pamiętaj również, że każda zmiana umowy spółki, też ta spowodowana zmianą przedmiotu działalności, wymaga wpisu do KRS.

 

Pełny wykaz kodów PKD znajdziesz tutaj.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *