Przez mediacje należy rozumieć metody rozwiązywania konfliktów, w których strony negocjują porozumienie, korzystając z pomocy osób trzecich – mediatora. Rolą mediatora jest pomoc każdej ze stron w zrozumieniu potrzeb i intencji drugiej strony i tym samym pomoc w wypracowaniu wspólnego porozumienia. Mediator identyfikuje różnice, które dzielą strony konfliktu, ustala ich przyczyny, ujawnia emocje, podpowiada interpretacje wzajemnych interesów oraz nakłania do zawarcia obustronnie korzystnego porozumienia. W praktyce mamy do czynienia z mediacjami rodzinnymi, gospodarczymi, pracowniczymi oraz karnymi.

 

Rodzaje mediacji

 

Mediacje sądowe

Sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji sądowej określają odpowiednie przepisy.

Mediacje pozasądowe (prywatne) 

Mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji. Koszty mediacji pozasądowej określa umowa mediatora ze stronami.

 
Jeśli obie strony nie wyrażą woli mediacji, jej przeprowadzenie nie będzie możliwe
 

§ 1. Mediacja jest dobrowolna.

§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.

§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.

§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Cel mediacji

 

Celem mediacji jest doprowadzenie do ugody, która zadowoli obie strony konfliktu. Nadrzędnym celem mediacji jest pojednanie. Mediacja umożliwia rownież dostrzeżenie nowego punktu widzenia, poprzez pokazanie, że nie ma zwycięstwa jednej strony nad drugą. 

Mediacje zakładają, że mediator ma możliwość zmiany wrogich relacji pomiędzy stronami konfliktu, poprzez wpływ na ich zachowania i przekonania, za pomocą dostarczenia im potrzebnej wiedzy i informacji lub też poprzez wskazanie efektywniejszych metod działania.


Zalety mediacji

  • skrócenie postępowania przed sądem
  • strony decydują o wyniku sporu
  • zmiejszenie kosztów postępowania
  • mniej formalności 
  • swobodna wymiana swoich argumentów 
  • każda ze stron ma równą pozycję 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *