Zdarzają się z sytuacje, kiedy nasza przesyłka została przekazana sąsiadowi bez naszej zgody, otrzymując jedynie informację, że przesyłka została skutecznie dostarczona adresatowi. Zdarzają się również sytuacje, że kurier nawet nie poinformuje adresata, że przesyłka została dostarczona sąsiadowi. Czy kurier ma takie prawo? 

 

Kto może odebrać paczkę w imieniu adresata?

 
 
“1. Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
2. Przesyłka pocztowa, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia:
1) adresatowi:
(…)
2) przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego:
(…)
3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego:
(…)
5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest:
(…)
6) kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

Zgodnie z zapisami powyższego przepisu kurier może dostarczyć przesyłkę jedynie adresatowi, przedstawicielowi ustawowemu, pełnomocnikowi lub osobie pełnoletniej, zamieszkującej wspólnie z adresatem.

Sąsiad NIE jest zatem uprawniony do odbioru przesyłki, a kurier nie powinien (nawet po naszej telefonicznej zgodzie) przekazywać przesyłki sąsiadowi. 

Należy zaznaczyć, że przepis wskazuje, że pełnomocnictwo powinno być udzielone na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Firma kurierska nie może zatem obligować adresata do udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie na specjalnie wyznaczonym wzorcu.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy za błąd kurierami

 
“Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.”

Należy zaznaczyć, że do czasu dostarczenia przesyłki adresatowi odpowiedzialność za jego dostarczenie ponosi sprzedawca, a nie firma kurierska. Można więc uznać, że przepisy w tym zakresie są krzywdzące dla sprzedawców, bowiem nie ma on wpływ na zachowanie firmy kurierskiej. Przypadkiem zwalniającym sprzedawce z odpowiedzialności jest sytuacja, w której mimo przedstawionej oferty sposobu dostarczenia towaru, kupujący wybrał inną firmę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *