Często spotykam się z przekonaniem, że jeśli udowodni się winę któremuś z małżonków w sprawie rozwodowej, to małżonkowi niewinnemu będzie należało się więcej przy podziale majątku wspólnego.

 

 Wpływ winy na podział majątku

 

Można stwierdzić, że orzeczenie rozwodu jest na swój sposób niezależne od podziału majątku (czym jest podział majątku dowiesz się TUTAJ). Nie ma znaczenia w podziale majątku wspólnego, który z małżonków jest winny rozwodu, czy któryś z nich zdradził czy nie. Co do zasady małżonek wyłącznie winny ma takie same prawa przy podziale majątku jak małżonek niewinny.

Jeśli nie zaistnieją wskazane w prawie okoliczności majątek wspólny jest dzielony po równo.

 

Jeśli przyczyną rozwodu były zachowania uszczuplające majątek wspólny (np. hazard czy alkoholizm), bądź też nieprzyczyniające się do jego powiększania sąd może orzec, że małżonek, który doprowadził do rozpadu małżeństwa będzie ponosił większy ciężar finansowy. 

 

 
§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
§  2.  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
§  3.  Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

 

Poza powyższym przypadkiem, orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka daje pewne możliwości małżonkowi niewinnemu. Może on domagać się zasądzenia na swoją rzecz alimentów. Należy jednak pamiętać, że wina nie ma wpływu na orzeczenie alimentów na małoletnie dzieci.

Aby możliwe było orzeczenie alimentów muszą zaistnieć pewne okoliczności:

  • małżonek, od którego domagamy się alimentów musi być wyłącznie winny, to znaczy, że nie dotyczy to sytuacji, gdzie sąd uznał oboje małżonków za winnych;
  • sytuacji małżonka niewinnego, w wyniku rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu.

Sąd może jednak orzec alimenty na rzecz małżonka niewinnego, chociażby małżonek niewinny nie znajdował się w niedostatku.

 

Konsekwencją orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka jest to, że taki małżonek nie może żądać zasądzenia alimentów na siebie.

 

 
“Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”

 

Może też zdarzyć się sytuacja, że sąd uzna oboje małżonków winnych rozpadu małżeństwa, wtedy jedynie małżonek, który znajduje się w niedostatku, może żądać zasądzenia alimentów.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.