Regulamin Sklepu

Korzystanie ze Sklepu dostępnego pod adresem: https://lewczuk-jakimprawem.pl/sklep/ oraz dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz oznacza akceptację jego postanowień. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów treści cyfrowych w sklepie internetowym pod adresem: https://lewczuk-jakimprawem.pl/sklep/ od LBE Group Sp. z o. o., ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa, NIP: 5273066822, e-mail: biuro@lbegroup.pl telefon: +48 505 608 906.
 2. Akceptując Regulamin Sklepu Klient lub Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu lub Strony internetowej zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie zapewniające dostęp do Internetu oraz mieć zapewniony dostęp do poczty elektronicznej i korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej). Rekomenduje się korzystanie z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768.
 4. Aby korzystać ze Sklepu Kupujący powinien mieć włączoną w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies. Nie jest to obowiązkowe, ale brak akceptacji plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej i dokonanie zakupu w Sklepie.
 5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Regulamin– niniejszy Regulamin dostępny pod adresem https://lewczuk-jakimprawem.pl/regulamin.
 • Polityka prywatności– Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://lewczuk-jakimprawem.pl/polityka-prywatnosci
 • Sklep internetowy lubSklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie Lewczuk-jakimprawem.pl;
 • Sprzedawca– LBE Group Sp. z o. o., ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa, NIP: 5273066822, e-mail: biuro@lbegroup.pl telefon: +48 505 608 906.
 • Klientlub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie internetowym. Klientem jest zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca;
 • Strony– łącznie Sprzedawca i Klient/Kupujący, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu;
 • Konsument– osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu i Strony internetowej w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu i Strony internetowej w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu lub Strony internetowej;
 • Produkty– treści cyfrowe oferowane w Sklepie.
 • Treści cyfrowe– treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Kupującego, za zapłatą określonej ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produkcie, dotyczy to również Treści cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia Regulaminu.

II. Zakup Produktów

 1. Produkty stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z zakupionego Produktu wystarczające jest posiadanie standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader (w przypadku formatu PDF) oraz dostępu do internetu.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów z uruchomieniem pliku prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą pod dedykowanym do tego adresem e-mail: sklep@lewczuk-jakimprawem.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 505 608 906.
 4. Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie jako gość i nie musi zakładać konta.
 5. Kupujący składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 6. W ramach umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.
 7. Kupujący zaznacza wybrany Produkt za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, pod czym przechodzi do widoku koszyka z podsumowaniem zamówienia. Jeśli wszystko się zgadza, Kupujący powinien kliknąć „Przejdź do płatności”. Na tym etapie Kupujący może też wprowadzać zmiany w koszyku, np. usuwać produkty z koszyka. Następnie, Kupujący naciska przycisk „Przejdź do płatności”. Kupujący wypełnia formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybiera formę płatności, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość i oświadcza, iż jest świadomy, że powoduje to w tych okolicznościach utratę prawa odstąpienia od umowy. Następnie, Kupujący zapoznaje się z Regulaminem Sklepu i go akceptuje. W dalszym kroku Kupujący naciska przycisk „Kupuję i płacę”. 
 8. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu płatniczego celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupującemu zostaje wyświetlona strona z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu z chwilą skutecznego dokonania płatności. Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 10. Dostępne metody płatności to Karta bankowa/Karta debetowa, Przelew bankowy, Przelewy24 (szybkie przelewy oraz kod BLIK), ApplePay, GooglePay.
 11. Zakupiony przez Użytkownika produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu albo zaksięgowaniu płatności. Kupujący automatycznie otrzyma wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionej treści cyfrowej w formacie PDF.
 12. Link, o którym mowa powyżej, nie wygasa. 

III. Cena

 1. Ceny Produktów w sklepie są cenami brutto i zawierają w sobie wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazuje jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Ceny Produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 4. Ceną najniższą Produktu jest najniższa cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Licencja
 6. Publikacje w formie treści cyfrowych (np. e-booki, wzory pism procesowych wraz z objaśnieniami) oferowane przez Sprzedawcę do zakupu w Sklepie stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym podlegają ochronie prawnoautorskiej.
 7. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Publikacji przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 8. Z datą otrzymania przez Klienta linka umożliwiającego dostęp do Publikacji, Kupującemu zostaje udzielona licencja upoważniająca go do korzystania z Publikacji w zakresie określonym w Regulaminie.
 9. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z Publikacji na następujących polach eksploatacji: 1) wielokrotnego pobrania Publikacji i jej zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia, 2) przechowywania Publikacji techniką cyfrową, 3) wydrukowania Publikacji celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 10. Klient ma prawo korzystać z Publikacji wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Klient nie jest uprawniony do: 1) wprowadzania Publikacji do obrotu, rozpowszechniania Publikacji lub jej opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, 2) najmu lub użyczenia Publikacji bądź jego kopii, 3) udostępniania zakupionej Publikacji lub jego fragmentów;
 12. W przypadku Publikacji obejmujących wzory pism procesowych Kupujący jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Publikacji na własny użytek – w celu sporządzenia pisma procesowego we własnej sprawie, w celach szkoleniowych i edukacyjnych, jak również do wykorzystania w prowadzonych sprawach sądowych.
 13. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie do Publikacji, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 14. Licencja zostaje udzielona Kupującemu na czas nieoznaczony.
 15. Odstąpienie Konsumenta od umowy
 16. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem poniższych poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Może to zrobić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@lewczuk-jakimprawem.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: LBE Group Sp. z o. o., ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o zawarciu umowy i potwierdził konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 18. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w następujących przypadkach:
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
 • przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Dodatkowe uprawnienia Konsumenta w związku z zakupem treści cyfrowej
 4. Poniższe postanowienia określają uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Kupującego określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin ich nie ogranicza ani nie zmienia.
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych dla Sprzedawcy kosztów.
 7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli Kupujący nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej poinformuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na specjalnie przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@lbegroup.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://lewczuk-jakimprawem.pl/polityka-prywatnosci

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń
 2. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych z umową sprzedaży lub dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły postępowania pozasądowego zostaną określone przez Sprzedawcę i Kupującego.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w sposób dążący do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Postanowienia końcowe
 4. W przypadku Kupujących będących jednocześnie Konsumentami przepisy regulaminu nie uchybiają ich ochronie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej https://lewczuk-jakimprawem.pl/regulamin
 6. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2023 r.
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY –  OŚWIADCZENIE