Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”) nakłada na instytucjach obowiązanych obowiązek wdrożenia i stosowania wszelkich obowiązków z niej wynikających. Głównymi z nich są należyte stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz analiza transakcji. Ciężar niektórych obowiązków można jednak przenieść na inny podmiot w ramach współpracy grupowej lub na podmiot zewnętrzny.

 

Czym jest outsourcing w AML ?
 

Outsourcing sam w sobie jest skrótem angielskich słów outside-resource-using i oznacza wykorzystanie źródeł zewnętrznych. Przenosząc to na praktykę, outsourcing jest niczym innym jak powierzeniem/zleceniem wykonywania określonych działań podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w danej dziedzinie.

Ustawa umożliwia instytucjom obowiązanym powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji innym podmiotom.

 

Komu można powierzyć outsourcing?
 

Instytucje obowiązane mogą powierzyć wykonywanie wskazanych czynności osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot, któremu powierzono stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej.

Podmiotem zewnętrznym nie musi być instytucja obowiązana jak również inny podmiot zobowiązany właściwymi dla siebie przepisami do wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Jaka umowa?
 

Powierzenie wykonywania wskazanych już wcześniej obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane można dokonać w ramach umowy agencyjnej lub w ramach umowy outsourcingu. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Umowa powinna nadto jasno określać, że strona, której powierzono stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego będzie traktowana jako część instytucji obowiązanej

 

Korzyści związane w outsourcingiem
 

Instytucje obowiązane niejednokrotnie nie posiadają specjalistycznej wiedzy w zakresie wdrażania i realizowania obowiązków wynikających z przepisów Ustawy, dlatego warto zlecić pewne czynności podmiotom specjalizującym się w AML. Nienależyte ich wykonanie może narazić instytucję obowiązaną na wysoką karę finansową oraz ewentualne roszczenia związane ze szkodą poprzez zaniechaniee bądź nienależyte wykonanie obowiązków celem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Instytucja obowiązana może nie tylko zaoszczędzić swój czas, ale przede wszystkim ograniczyć ryzyko i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe.

 

Ważne!

Należy zaznaczyć, że powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego nie zwalnia instytucji obowiązanej z odpowiedzialności za stosowanie tych środków.