Nowelizacja Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nałożyła na beneficjentów rzeczywistych nowe obowiązki. Zmiany wejdą w życie 31 października 2021 r. Od tego momentu beneficjent rzeczywisty będzie obowiązany dostarczyć podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, lub powiernikowi, lub osobie zajmującej równorzędne stanowisko w trustach, wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (przeczytasz o nim tutaj).


Termin na przekazanie wszelkich informacji wynosi 7 dni, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Zgłoszenie aktualizacji danych powinno nastąpić w terminie 7 dni od ich zmiany w KRS lub od dnia ich dokonania (w przypadku zmian, które nie wymagają dla ich skuteczności wpisu w KRS). W przypadku trustów w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.


W przypadku podmiotów już zarejestrowanych termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, tj. do 31 stycznia 2022 r.

Art. 60a Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Beneficjent rzeczywisty jest obowiązany dostarczyć podmiotowi, o którym mowa w art. 58 pkt 1-5 i 7-13, lub powiernikowi, lub osobie zajmującej stanowisko równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6, wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym i jej aktualizacji w terminach określonych w art. 60 ust. 1 i 1a.

 Jakie dane podlegają zgłoszeniu?


Dane dotyczące spółek:

 • firma (nazwa);
 • forma organizacyjna;
 • siedziba;
 • numer w KRS;
 • NIP.


Dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego, członka organu i wspólnika uprawnionego  do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko;
 • obywatelstwo;
 • państwo zamieszkania;
 • PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL);
 • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.


Dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego w przypadku trustu:

 • imię i nazwisko;
 • każde posiadane obywatelstwo;
 • państwo zamieszkania;
 • PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL);
 • informacje o  uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
 • w przypadku beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.
 
Podmioty zobowiązane do zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych


Obecnie zgłoszeniu w CRBR podlegają takie podmioty jak:

 • spółka jawna;
 • spółka komandytowa;
 • spółka komandytowo-akcyjna;
 • spółka z ograniczoną ;odpowiedzialnością
 • prosta spółka akcyjna;
 • spółka akcyjna ( z wyjątkiem spółek publicznych).


Od 31 października 2021 r. obowiązkowemu zgłoszeniu do CRBR podlegać będą takie podmioty jak:

 • spółki partnerskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS;
 • fundacje;
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne stanowiska mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej w imieniu lub na rzecz trustu.
 
Konsekwencje niedopełnienia obowiązku


Jeśli beneficjent rzeczywisty nie dopełni ciążącego na nim obowiązku przekazania niezbędnych danych do rejestracji, konsekwencją czego nie było możliwe dokonanie zgłoszenia lub aktualizacji danych  we wskazanym ustawowym terminie lub podał dane niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.