Likwidacja fundacji może nastąpić wyłącznie z przyczyn wskazanych w ustawie o fundacjach, która przewiduje, że fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku:

 1. osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja;
 2. wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji .

 

Ważne!

Likwidacji fundacji można dokonać jedynie ze wskazanych dwóch przyczyn. Statut fundacji nie może przewidywać innych przyczyn, a wszelkie takie zapisy są niezgodne z prawem i mogą stanowić przesłankę do wystąpienia przez organ nadzorczy (właściwy minister lub starosta) z wnioskiem do sądu o likwidację fundacji.

 

 

Likwidacja fundacji może przebiegać na dwa sposoby:

 1. likwidacja statutowa – uprawniony organ fundacji, wskazany w statucie, stwierdza, że zachodzą przesłanki do likwidacji;
 2. likwidacja przymusowa – to sąd decyduje o rozpoczęciu likwidacji, bądź organ nadzorczy nad fundacjami występuje w wnioskiem do sądu o likwidacje fundacji.

Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. Zasady likwidacji może więc określać statut. Gdy statut nie określa sposobu likwidacji bądź jest to likwidacja przymusowa uzasadnione jest analogiczne stosowanie przepisów regulujących likwidacje innych osób prawnych: stowarzyszeń, spółdzielni lub spółek.

 

Od czego zacząć?

 

 

Pierwszym krokiem rozpoczęcia likwidacji jest podjęcie decyzji o likwidacji fundacji przez organ fundacji (zarząd, rada fundacji, fundator). 

Należy przygotować następujące dokumenty:

 • uchwała o likwidacji fundacji;
 • uchwała o wyborze likwidatora/likwidatorów;
 • uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji;
 • dodatkowe ustalenia/ dokumenty w zależności od zapisów statutu

 

Obowiązki likwidatora

 

 • złożenie wniosku do sądu o wpis do rejestru informacji o otwarciu likwidacji;
 • podanie informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego do publicznej wiadomości;
 • sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań fundacji;
 • dokonanie wszelkich czynności prawnych do przeprowadzenia likwidacji;
 • przedstawienie organowi organizacji do zatwierdzenia właściwe sprawozdanie finansowe po zakończeniu likwidacji;
 • złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie fundacji rejestru.

 

Jakie dokumenty należy złożyć do sądu?

 

 

Do właściwego oddziału Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”),  w którym zarejestrowana jest fundacja należy złożyć wniosek o otwarcie likwidacji wraz z załącznikami (formularze znajdziesz tutaj), na które składają się:

KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w KRS

KRS-ZK – Załącznik do wniosku o zmianę danych w KRS, który służy do zgłoszenia informacji o zmianach we władzach organizacji, tj. wykreślamy osoby wchodzące w skąd zarządu ze sposobem reprezentacji.

KRS-ZR – Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS, który służy do zgłoszenia osób będących likwidatorami fundacji (w przypadku zgłoszenia więcej niż 1 likwidatora należy załączyć kolejny, oddzielny załącznik).

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • uchwałę o rozwiązaniu fundacji;
 • uchwałę o wyborze likwidatora/ likwidatorów;
 • uchwałę o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji;
 • oświadczenie likwidatora o adresie do doręczeń (każdy likwidator powinien złożyć oświadczenie o swoim adresie do korespondencji);
 • protokół z zebrania wraz z listą obecności;
 • pełnomocnictwo (jeśli został ustanowiony pełnomocnik) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej i za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

 

Wniosek do KRS można złożyć:

 • w biurze podawczym sądu rejonowego, w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego;
 • nadając w placówce pocztowej na adres właściwego sądu rejonowego;
 • elektronicznie Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI)).

Wzory wniosków znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

 

 

Zakończenie likwidacji fundacji

 

 

Początkiem likwidacji jest data podjęcia uchwały o rozwiązaniu fundacji, natomiast o jej zakończeniu ustala likwidator. Ustawa o fundacjach nie narzuca terminu zakończenia likwidacji.

Ostatnim etapem likwidacji jest zwołanie zebrania odpowiedniego organu w celu podjęcia decyzji o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania likwidatora. 

Jeśli jest taki organ, to likwidator przekazuje mu informację o zakończeniu procesu likwidacji, po czym organ podejmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji.

 

W przypadku kiedy na przykład takim organem był zarząd, który został wykreślony z KRS wraz z otwarciem likwidacji, podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji spoczywa na likwidatorze.

 

 

Następnie likwidator składa do sądu wniosek o wykreślenie organizacji na formularzu KRS-X2, wraz z dokumentami:

 • uchwałą o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;
 • sprawozdaniem z likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji oraz potwierdzeniem podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o otwarciu likwidacji.

 

 

Od 1 lipca 2021 r. fundację można wykreślić również za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych

 

 

Organizacje zarejestrowane również w rejestrze przedsiębiorców składają wraz z wnioskiem o wykreślenie organizacji dokumenty związane z zasadą tzw. „jednego okienka”. 

 • wniosek o wyrejestrowanie podmiotu z rejestru REGON (RG-2);
 • wniosek o wyrejestrowanie podmiotu w urzędzie skarbowym (NIP-2);
 • wniosek o zmianę danych w ZUS, jeśli organizacja zatrudniała pracowników.

 

Koszty związane z likwidacją

 

 

Od wniosku o zmianę wpisu w KRS pobierana jest także opłata w wysokości 150 zł dla fundacji bez działalności gospodarczej (nie wpisanej do rejestru przedsiębiorców), natomiast dla fundacji zarejestrowanej również w rejestrze przedsiębiorców w wysokości 350 zł (250 zł opłata sądowa + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

 

Dodatkowo w przypadku powołania pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł na rachunek bankowy właściwego urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego składane jest pełnomocnictwo.

 

 

Warto zaznaczyć, że można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, oświatową, naukową, kulturalną, sportową, dobroczynną i samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. 

 

 

Należy jednak wykazać, że fundacja nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania o wpis.

Zwolnieniu nie podlega opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w przypadku składania dokumentów w formie papierowej.

 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam do KONTAKTU.